Algemene Voorwaarden

Pagina met informatie over de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV) van de EMBtest BV Praktijk voor Intercollegiaal advies EMBtest BV(hierna: Naam Praktijk), gevestigd te Bosch en Duin en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74481916. De Algemene Voorwaarden zijn onder hetzelfde nummer bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. Uitsluitend deze algemene voorwaarden gelden. Afwijkende voorwaarden worden niet geaccepteerd.

EMBtest BV behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn pas van kracht nadat deze duidelijk door (naam Praktijk) zijn bekendgemaakt.

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 1. Algemeen 1.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst – intercollegiaal consult gesloten tussen EMBtest BV en aanvragende therapeut.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met EMBtest BV, voor de uitvoering waarvan door EMB test BV derden dienen te worden betrokken.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Behandeling – Intercollegiaal consult 1.

 1. De overeenkomst tussen EMBtest BV en de aanvragende therapeut wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. EMBtest BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op EMBtest BV rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. Aanvragende therapeut zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het consult, tijdig aan EMBtest worden medegedeeld. Indien dit niet op het aanvraagformulier staat is er 25 euro administratie kosten verschuldigd.
 4. EMBtest BV heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3. Betaling en incassokosten 1.

 1. Betaling dient steeds te geschieden na consult via een Mollie link op een door EMBtest BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. EMBtest BV is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de aanvragende therapeut in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de aanvragende therapeut van rechtswege in verzuim. De aanvragende therapeut is alsdan een rente verschuldigd van 10% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de aanvragende therapeut in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de aanvragende therapeut in verzuim verkeert, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 25% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 100 exclusief omzetbelasting.
 4. Indien EMBtest BV echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de aanvragende therapeut worden verhaald. De aanvragende therapeut is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 4. Aansprakelijkheid 1.

 1. EMBtest BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat EMBtest BV is uitgegaan van door of namens de aanvragende therapeut verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. EMBtest BV is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.
 2. Indien EMBtest BV of haar therapeuten aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van EMBtest BV of haar therapeuten beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 3. EMBtest BV is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. EMBtest BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of medicijnen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. EMBtest BV zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, medicijnen.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van EMBtest BV.

Artikel 5. Privacy

EMBtest BV zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover EMBtest BV daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

Artikel 6. Beëindiging overeenkomst 1.

 1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van de behandeling.
 2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
  1. de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding recht-vaardigen.
  2. voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen
 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door EMBtest BV, zal EMBtest BV in overleg met de aanvragende therapeut zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de aanvragende therapeut toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor EMBtest BV extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de aanvragende therapeut in rekening gebracht. De aanvragende therapeut is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij EMBtest BV anders aangeeft.

Artikel 7. Vrijwaring

De aanvragende therapeut vrijwaart EMBtest BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan EMBtest BV toerekenbaar is. Indien EMBtest BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de aanvragende therapeut gehouden EMBtest BV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de aanvragende therapeut in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is EMBtest BV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van EMBtest BV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de aanvragende therapeut.

Artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen 1.

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij EMBtest BV partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechtbank EMBtest BV is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Artikel 9. Klachten Onze therapeuten zijn aangesloten bij de Klachtencommissie. Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de Klachtencommissie hiervoor inschakelen. Zie onze website voor procedure.

Artikel 9. Klachten

Onze therapeuten zijn aangesloten bij de Klachtencommissie. Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de Klachtencommissie hiervoor inschakelen. Zie onze website voor procedure.

Disclaimer

Let op: De EMBtest is een intercollegiaal consult voor therapeuten en consulenten en vervangt geen reguliere bloedonderzoeken. De werkwijze is niet wetenschappelijk onderzocht en de energetische scan is niet voor iedereen geschikt. Meer informatie vindt u in onze disclaimer.